Obsługa Kadrowo - Płacowa

W zakres naszych działań wchodzi:
• Przygotowanie dokumentów do akt osobowych, udostępnianie niezbędne dokumenty do zatrudnienia.
• Sporządzanie listy płac zarówno dla pracowników etatowych, jak i zleceniobiorców.
• Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy.
• Rozliczanie delegacji krajowej i zagranicznej.
• Wykonanie listy płac dla kierowców zagranicznych (na podstawie przekazanych danych).
• Naliczanie i informowanie o wysokości składek ZUS i wysokości podatku dochodowego.
• Sporządzanie PIT4 (miesięcznie), PIT 8C, PIT 8AR (rocznie) i przekazanie go do Urzędu Skarbowego.
• Sporządzanie PIT11 i przekazanie do pracodawcy w formie elektronicznej, aby ten w dowolny dla się sposób przekazał pracownikom.
• Sporządzanie umów o pracę oraz umów zlecenia.
• Sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia osób pozostających w zatrudnieniu.
• Sporządzanie świadectw pracy.
• Wykonywanie obliczeń dodatkowych składników wynagrodzenia (ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie, odprawy, ryczałty).
• Zgłaszanie i wygłaszanie pracowników w ZUS.
• Zgładzenie i wygłaszanie członków rodzin pracowników.
• W przypadku cudzoziemców sporządzanie dokumentacji do Urzędu Pracy.
• Naliczanie diet pracowników delegowanych.
• Sporządzanie pism w odpowiedzi na zajęcia komornicze.
• Sporządzanie oświadczeń do umów zleceń.
• Sporządzanie aneksów do umów o prace.
• Przygotowanie wypowiedzeń oraz rozwiązań umów o pracę.
• Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS.
• Sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA).
• Składanie deklaracji do PEFRON.
• Sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków (macierzyńskich, chorobowych, zwolnień lekarskich, wypadkowych itp.), oraz uzyskaniem ww. zasiłku.
• Kompletowanie zwolnień lekarskich (obsługa ZUS PUE).
• Korygowanie nieprawidłowości generowanych przez system komputerowy ZUS (tj. program Płatnik).
• Ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych oraz innych przerw w pracy.