Kim jest uchodźca i jakie ma prawa?

Super User

Dziś słowo uchodźca, jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Dlatego zastanówmy się, kim jest uchodźca i kto może się starać o status uchodźcy?

Kim jest uchodźca?

Kim jest uchodźca?

Uchodźcą jest każdy, kto zdecyduje się uciec z kraju zamieszkania w obawie przed prześladowaniami. Cudzoziemiec może otrzymać status uchodźcy z obawy przed prześladowaniem np. z powodu rasy, przekonań politycznych lub religii. Status uchodźcy otrzymuje też małoletni (dziecko).

Jak uzyskać status uchodźcy?

Każdy cudzoziemiec, który chce otrzymać status uchodźcy, musi złożyć stosowny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wniosek ten należy złożyć do Komendanta Straży Granicznej. Cudzoziemiec, który składa wniosek o ochronę międzynarodową, może złożyć go za siebie, jak i za dziecko, oraz za współmałżonka. Może to zrobić na jednym wniosku.


Każda osoba, która stara się o status uchodźcy, musi przekazać swój dokument podróży do depozytu za pośrednictwem Straży Granicznej. Na czas trwania procedury nadania statusu uchodźcy, każda osoba otrzymuje Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości. Dokument ten wydawany jest czasowo na okres 30 dni. Po upływie ważności tego dokumentu uchodźca składa wniosek do SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW. Tutaj otrzymuje dokument uprawniający go do przebywania legalnie na teranie Polski przez 6 miesięcy. Należy dodać, iż złożenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy z mocy prawa unieważnia wizy, które cudzoziemiec posiada.
Termin, jaki obowiązywał do chwili obecnej na rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej to 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.


Jednak, mając na uwadze obecną sytuację, jaka panuje w Polsce, zapewne urzędy będą przedłużały procedurę nadania statusu uchodźcy. Termin można wydłużyć do 15 miesięcy, jeśli procedura jest skomplikowana. Uchodźca może też wystąpić o rozpatrzenie wniosku w procedurze przyspieszonej i wtedy termin na rozpatrzenie to tylko 30 dni.

Status uchodźcy, a praca w Polsce

W trakcie trwania procedury postępowania uchodźczego cudzoziemiec nie może podjąć pracy. Po zakończonej procedurze każdy, kto otrzyma status uchodźcy, może podjąć legalnie pracę w Polsce (bez konieczności posiadania odpowiedniego zezwolenia na pracę). Polski przedsiębiorca może zatrudnić taką osobę na takich samych zasadach jak obywatela polskiego, zgodnie z Prawem Pracy.